Yönetim Politikamız

ANKUTSAN olarak Yönetim Politikamızı şu şekilde tanımlamaktayız;

 • Sürekli gelişimi sağlamak, verimli ve rekabetçi bir çalışma ortamı yaratmak için; sürekli eğitimi desteklemek,

 • Pazarın beklentilerini doğru anlayıp, sürekli yenilikçi fikirler geliştirerek, “müşterilerimizin ürününe değer katacak ambalajı” sunarak müşteri memnuniyetini artırmak,

 • Müşteri geri bildirimlerini gelişim fırsatı olarak değerlendirmek ve iyileşme faaliyetleri gerçekleştirmek,

 • Doğal kaynaklarımızı korumak, çevreye karşı duyarlı üretim gerçekleştirmek,

 • Sürdürülebilir orman yönetimi çerçevesinde, kendi üretmiş olduğumuz orijini kontrollü orman ürünleri olan, geri dönüşümlü hammadde kullanarak çevre dostu ürün üretmek,

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili proaktif faaliyetlerle güvenli bir çalışma ortamı sağlamak,

 • Sürekli iyileştirme ve müşteri odaklılık felsefesi ile Kalite Yönetim Sistemi’ne tüm çalışanlarımızın katılımını, uygulanabilirliği ve sürekliliği sağlamak,

 • Kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanarak, teknolojik gelişmeleri takip edip üretim altyapısını iyileştirerek, zamanı ve maliyeti yöneterek “verimlilik ve tasarruf” sağlamak

 • Mevzuatları, yasal şartları ve sektörel standartları sağlamak,

 • Ulusal ve Uluslararası gıda mevzuatına uygun, tedarik zincirinin her aşamasında; insan ve çevre sağlığını ön planda tutarak, alt yapımızı ve proseslerimizi uygun hale getirerek gıda güvenliğinin ve ürün kalitesinin korunmasını sağlamak.

Kurumsal Yönetim Temel İlkelerimiz

Kurumsal yönetim dört temel ilkesi, şirket performansının ölçülmesi ve geliştirilmesi amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla birbirleriyle ilişkilendirilmektedir. Ayrıca halka arz olma durumunda kurumsal yönetimin yerine getirilmesi ile pay sahiplerine değer yaratacağı ve toplumsal değerlere de saygılı olunacağı beklenmektedir.

 • Adillik ilkesi; pay sahiplerine adil ve eşit davranılması, azınlık pay sahipleri ve yabancı ortaklar da olması durumunda tüm pay sahibi haklarının korunması ve pay sahipliği ile ilgili olarak yapılan tüm sözleşmelere uyulmasıdır.

 • Şeffaflık ilkesi;şirket faaliyetleri ile ilgili şirket pay sahipleri ile muhtemel yatırımcıları ilgilendiren tüm bilgilerin, şirketin faaliyet sonuçlarını gösteren en önemli doküman olan mali tabloların gerçek sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlanması ve kamuoyu ile paylaşılmasıdır. Bu amaçla uluslararası kabul görmüş muhasebe ilkelerine uyulmak suretiyle mali tablolar düzenlenmelidir.

 • Hesap verebilirlik ilkesi; yönetim kurulunun şirket üst yönetiminin performansını objektif ve gerçekçi olarak bağımsız bir şekilde değerlendirebilmesi amacıyla gerekli kontrol sistemlerinin kurulması, şirket yöneticilerinin pay sahiplerine karşı hesap verebilmesine yönelik düzenlemelerin yapılması ve izlenmesidir.

 • Sorumluluk ilkesi; toplumsal değerleri yansıtan kanun ve düzenlemelere uyum göstererek faaliyetleri sürdürmek, şirket içinde gerekli görev dağılımlarının yapılarak birimlerin sorumluluk alanlarının belirlenmesi ve bu birimlerin yönetim kurulu ile ilişkilerinin çerçevesinin ortaya konulması, bağımsız ve etkin olarak şirket lehine çalışabilecek bağımsız yönetim kurulu üyelerine yönetim kurulunda görev verilmesidir

Kamuyu Bilgilendirme Politikamız

ANKUTSAN A.Ş’nin bilgilendirme politikası, Ortaklığın tabi olduğu hukuki düzenlemelerle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, diğer ilgili menfaat sahipleri ile hangi bilgilerin, ne şekilde, hangi sıklıkta ve hangi yollardan paylaşılacağına ve kamunun aydınlatılmasına ilişkin genel esas ve usulleri belirlemek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Özel Durumlar Tebliği ve Kurumsal Yönetim Tebliği, ilgili Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri ve Borsa İstanbul (BIST) düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanarak Yönetim Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulmuştur.

Bilgilendirme politikasının uygulanmasında, bilgi, olay ve gelişmelerin pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahiplerine zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir şekilde, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanması esastır.

Kamuyu Bilgilendirme Politikamız aşağıdaki 11 madde’den oluşmaktadır. Politikamızı bu linkten PDF olarak indirebilirsiniz.

 1. Amaç
 2. Yetki ve Sorumluluk
 3. Yöntem ve Araçlar
 4. Finansal Tabloların Bağımsız Denetimden Geçirilmesi
 5. Faaliyet Raporunun Vergi Dairesine Bildirilmesi
 6. Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler
 7. Medyada Çıkan Haber ve Söylentiler
 8. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması
 9. Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim
 10. Analist Raporları
 11. Şirket İnternet Sayfası
Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Taahhütnamesi

ANKUTSAN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Yönetimi nihai sorumluluğunu, hesap verme yetkisini üstlenmekteyim.
Aşağıdaki konularda sorumluluklarımla ilgili yetkilendirmelerimi bildiririm:

Genel Müdür:

Çevre, iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi için gerekli kaynakların sağlanması.

İnsan Kaynakları ve Kalite Müdürü :

Etkin İSG yönetimine yardımcı olunması, görevlerin tanımlanması, sorumlulukların ve hesap verebilirliğin tayin edilmesi ve yetki devri durumları için; görevler, sorumluluklar, hesap verebilirlik ve yetkiler dokümante edilmesi ve duyurulması.

Ar-ge Müdürü :

Çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin kurulması, proseslerin gözden geçirilmesi, uygulanması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi.

Enerji Yönetim Sistemi Politikası

Ankutsan A.Ş. olarak Enerji Yönetim Sistemi Politikamızı şu şekilde tanımlamaktayız;

 • Yönetimimiz tarafından, çalışanlarımızın da katılımıyla politikaya uyumlu hedefler koymak, bu hedeflere ulaşmak için aksiyonlar oluşturmak, gereken bilgi ve kaynağı sağlamak,
 • Enerji ile ilgili tüm yasa, yönetmelik ve diğer şartları takip ederek gerekliliklerini yerine getirmek,
 • Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmak,
 • Enerjiyi kontrol altında tutacak uygun kaynak ve teknolojileri kullanmak,
 • Enerji etkinliği ve yoğunluğunu içeren enerji performans değerlerini, sürekli iyileştirmeyi sağlamak adına kuruluşumuzun ölçeğine ve amacına uygun olacak şekilde yükseltmek,
 • Doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak,
 • Enerji tüketimini azaltmak, enerji verimliliği ile ilgili sürekli gelişmeye yönelik iyileştirme yapmak, bunların uygulanmasını ve sonuçlarını takip etmek,
 • Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji-verimli ürünler kullanmak, enerji hizmetlerinin satın alınması ve ilgili tasarım çalışmalarının yapılmasında enerji verimliliğini göz önünde bulundurmak,
 • Enerji Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek, dokümante etmek, tüm seviyelere duyurmak, gözden geçirmek ve güncelliğini sağlamak,
 • Enerji duyarlılığı konusunda tüm çalışanlarımızın eğitimi yanı sıra tedarikçilerimizin, alt işverenlerin, ziyaretçilerin ve yerel toplumun bilinçlendirilmesine katkıda bulunmak,
 • Paydaşlarımız, tedarikçilerimiz, taşeronlarımız ve tüm çalışanlarımızla işbirliği içinde karşılıklı yararlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmek,
 • Enerji kapsamındaki hedefler ve amaçlara ulaşmak için üst yönetimimiz tüm bilgi ve kaynakları, bilginin bütünlüğünü, kullanılabilirliğini, ulaşılabilirliğini, gözden geçirilmesini ve güncellenmesini sağlamak,
 • Enerji performansının ve Enerji Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesini taahhüt etmektedir.